w czym się specjalizujmy

Swoją ofertą wychodzimy naprzeciw wzrastającym wymogom dotyczącym ochrony środowiska, które obligują przedsiębiorstwa do zapobiegania i ograniczania emitowanych zanieczyszczeń zgodnie z dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) oraz wykorzystanie najlepszych dostępnych technik w skrócie BAT (Best Available Techniques).Jednym z wymogów dyrektywy jest minimalizacja zużycia energii na jednostkę produkcji.

Zmniejszenie energochłonności realizuje się obok procesu optymalizacji spalania, głównie przez odzysk i wykorzystanie ciepła spalin lub gazów procesowych. Ciepło zawarte w spalinach/ gazach procesowych może być wykorzystywane do podgrzewania powietrza do spalania poprzez zabudowę rekuperatorów na ciągach spalin/gazów, lub wytwarzania pary, wody grzewczej dla technologicznych i grzewczych zakładu. Tego typu inwestycje charakteryzują się najkrótszym czasem zwrotu poniesionych nakładów.

Gdy mamy do czynienia z niskotemperaturową energią odpadową, do której zalicza się ciecze o temperaturze do 150°C i gazy o temperaturze poniżej 250÷300°C, efektywnym jej zagospodarowaniem jest bezpośrednie podgrzewanie innych czynników takich jak powietrze spalania, woda zasilająca, woda z sieci ciepłowniczej lub ciepła woda użytkowa, poprzez zabudowę wymienników ciepła.

Dla instalacji przemysłowych wysokotemperaturowych jak np. odciągi z pieców elektrycznych łukowych stosuje się kotły odzyskowe. Rozwiązanie konstrukcyjne kotła odzyskowego zależy od temperatury gazów dolotowych. Stosowane w tradycyjnych rozwiązaniach chłodzenia pieców i schładzanie kanałów odciąganych gazów wodą przemysłową, jest sposobem prostym lecz nieekonomicznym. Do chłodzenia wymagane są bowiem bardzo duże ilości wody chłodzącej a ciepło unoszone z wodą jest bezpowrotnie tracone, dodatkowo wymagane są duże nakłady inwestycyjne na budowę basenów, wież chłodniczych, pompowni. Najkorzystniejszym sposobem odzyskania energii jest chłodzenie wyparkowe, które polega na wykorzystaniu ciepła parowania wody do przejmowania ciepła z elementów chłodzonych, uzyskuje się parę którą można zużytkować na potrzeby technologiczne bądź grzewcze, a także wytwarzania energii elektrycznej po rozbudowie instalacji o turbinę z generatorem, lub do zasilania turbinek parowych do napędu dużych pomp, wentylatorów. Dodatkowo w specjalnej komorze osadczo-dopalającej wchodzącej w skład kotła odzyskowego, następuje dopalanie tlenku węgla (CO). Zastąpienie tradycyjnego chłodzenia wodą surową przez chłodzenie z odparowaniem przynosi korzyści w postaci produkcji użytecznego nośnika energii (ok. 60% efektu), zmniejszenia zużycia wody (około 20% efektu) i przedłużenia trwałości elementów (ok. 20% efektu). Chłodzenie wyparkowe jest nawet wtedy opłacalne, gdy parę wypuszcza się do atmosfery, ze względu na zmniejszenie zużycia wody i zwiększenia trwałości elementów

Instalowanie kotłów odzyskowych wpływa w sposób bezpośredni i pośredni na ochronę środowiska, poprzez wykorzystanie energii odpadowej prowadzi do oszczędności paliw podstawowych (węgla, gazu ziemnego, oleju opałowego), pozwala także zmniejszyć nakłady na transport i przetwarzanie paliw oraz wpływa na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. Chłodzenia wyparkowe wpływają na zmniejszenie zużycia wody, co jest jednym z wymogów dostępnych technologii BAT aby dążyć do w miarę pełnego zamknięcia obiegów wodnych i minimalizacji strat bezzwrotnych oraz redukuje zawartość CO poprzez dopalanie w specjalnych komorach, zwiększając tym samym odzysk energii.


odciągi gazów2


odciągi gazów

Parowy podgrzewacz gazu koksowniczego

UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W KONINIE