Projekty w zakresie gospodarki parowo-wodnej spalarni odpadów w Koninie

Firma EnergoHut brała udział w projekcie budowy spalarni odpadów w Koninie na zlecenie firmy Introl S.A., jednego z głównych konsorcjantów.

Prace projektowe spalarni odpadów ruszyły w 2012 roku, pierwszym etapem było opracowanie projektu wstępnego, na podstawie którego został opracowany projekt do pozwolenia na budowę, a w dalszym etapie projekty wykonawcze. Spalarnia odpadów której głównym zadaniem jest unieszkodliwianie odpadów, została wyposażona w turbinę upustowo-kondensacyjną, o mocy elektrycznej 6,8 MW. Pozwala to na jednoczesną produkcję energii elektrycznej i cieplnej w trybie kogeneracji. Firma EnergoHut opracowała projekty w zakresie gospodarki parowo-wodnej, w tym:

- Projekt instalacji turbozespołu wraz z urządzeniami pomocniczymi, przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej z pary świeżej kotła odzyskowego. Wraz z wyprowadzeniem rurociągów pary upustowej z turbiny do poszczególnych odbiorów na zakładzie.

- Projekt rurociągu pary świeżej z kotła odzyskowego spalarni odpadów do turbozespołu upustowo-kondensacyjnego i turbopompy wody zasilającej kocioł. Rurociąg pary świeżej o parametrach roboczych 400C i 4,0 MPa.

- Projekt stacji redukcyjno- schładzających na rurociągach upustowych z turbiny oraz na bypassie turbiny.

- Projekt zainstalowania kondensatora chłodzonego powietrzem z urządzeniami pomocniczymi, wraz z układem gromadzenia i zawracania kondensatu do zbiornika zasilającego.

- Projekt pomocniczej instalacji chłodzącej w obiegu kocioł–turbina, w tym na potrzeby chłodzenia:

• chłodnic oleju przy turbinie,
• generatora turbiny,
• pomp próżniowych kondensatora chłodzonego powietrzem,
• zespołu chłodniczek próbek wody i pary,
• oleju turbopompy wody zasilającej kocioł,

- Projekt stacji uzdatniania wody dla bloku energetycznego kocioł–turbina a także dla instalacji pomocniczych obiegu parowego, oraz uzupełniania ubytków wody w obiegu ciepłowniczym.

- Projekt stacji odgazowania wody zasilającej układ parowo wodny, kocioł/turbina, wraz z całą gospodarką gromadzenia i zawracania kondensatu do obiegu.

- Projekt instalacji węzła ciepłowniczego pracującego na cele miejskiej sieci ciepłowniczej w Koninie. Węzeł ciepłowniczy zasilany parą z upustów turbiny, maksymalna moc węzła ciepłowniczego 15,5 MW, parametry wody sieciowej w okresie zimy 130/70C.